2023-08-03QT0

通过阅读linux代码得知获取的是UCS2格式的中文,应当转为utf8

c
      QByteArray gbkData;
      memset(szTemp, 0x0, 128);
      getName(szTemp, 128);
      QString ucs2String = QString::fromLocal8Bit(szTemp);//转格式
      qDebug() << ucs2String;

本文作者:墨洺的文档

本文链接:

版权声明:本博客所有文章除特别声明外,均采用 BY-NC-SA 许可协议。转载请注明出处!