2023-04-18QT0
c
#include <iostream>
using namespace std;
class B{
public:
	int b=10;
	B();
};
B::B(){
	cout<<"输入b";
	cin>>b;
}
class A{
public:
	int a;
	A(B b_obj); // 添加B类型的参数
};
A::A(B b_obj){
	a = b_obj.b; // 访问B对象的数据成员b
	cout<<"构造"<<a;
}
int main(){
	B BB;
	A AA(BB); // 创建A对象时将B对象传递进去
}
--------
|输入b20
|构造20
--------

本文作者:墨洺的文档

本文链接:

版权声明:本博客所有文章除特别声明外,均采用 BY-NC-SA 许可协议。转载请注明出处!